RH-Tech
Home Over RH-Tech Actueel Contact
Nieuwe website
Vul hieronder uw gegevens in voor een kennismakings gesprek.
RH-Tech B.V.
Postbus 22
6850 AA Huissen

Polseweg 24
6851 DB Huissen

T 026 - 325 90 05
r.heijting@heijting.nl
www.rh-tech.nl

Activiteiten Grondbank Bouwstoffen Infra Bestratingsmaterialen Advies Begeleiding Onderhoud Sloopwerken Evenementen
RH-Tech

Infra

RH-Tech spant zich ook structureel in om hergebruik van materialen en grondstoffen te optimaliseren.

Riolering

RH-Tech is gespecialiseerd in alle rioleringswerkzaamheden. De door ons aangelegde rioolsystemen, duikers, vacuüm- en drukrioleringen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Een groot deel van het rioleringsstelsel verkeert in een slechte staat. Het milie kan hier ernstige schade van ondervinden. Naast de aanleg van riolering, ontkoppelsystemen en bergbezinkbassins, verricht RH-Tech daarom ook inspectie en reiniging van het riool-systeem.

Om het milieu verder te ontlasten, heeft de landelijke overheid het lozingsbeleid aanzienlijk aangescherpt. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe, bredere kijk op het afvoeren van afval- en hemelwater. Het laten infiltreren van het regenwater ind e bodem,in plaats van in het riool, houdt het grondwater op peil en ontlast de waterzuiveringsinstallaties. RH-Tech, gespecialiseerd in de aanleg van riolering, volgt de nieuwste technieken op het gebied van ‘ontkoppeling’ op de voet en past deze toe in de praktijk.

Ontkoppeling

Op diverse fronten is RH-Tech actief met het ontkoppelen van regenwater. Bij projecten die wij in eigen beheer uitvoeren, wordt het hemelwater standaard afgevoerd naar het grondwater in plaats van naar het riool. Dit draagt bij aan het tegengaan van de verdrogingsproblematiek. Installaties worden bovendien niet onnodig belast met het zuiveren van (reeds schoon) hemelwater. Om de afvoer naar het grondwater goed te laten verlopen, plaatsen wij infiltratietanks en geperforeerde rioolstelsels en legt wadi’s aan. Een wadi is een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en via infiltratie zijn weg vindt.

Terugdringen overstort

Gewijzigde regelgeving verbiedt het ongezuiverd lozen van afvalwater in bitengebieden. Ook binnen de bebouwde kom is het aantal keren dat rioleringsstelsels mogen overstorten drastisch terggebracht. In de buitengebieden plaatst RH-Tech bij woonhuizen en bedrijfspanden veelal het IBA-systeem. Dit is een zuiveringssysteem, verwerkt in een polyester put. De IBA zuivert het afvalwater en loost het op het oppervlaktewater of infiltreert het in de bodem. Binnen de bebouwde kom legt Heijting, als alternatief voor ontkoppeling, ook bergbezinkbassins in woonwijken aan. Dit zijn grote ondergronds kelders waarin water uit het riool wordt opgevangen. Het gezuiverde water wordt afgevoerd naar het grondwater, terwijl het bezinksel wordt teruggeleid naar het riool.

Bouwrijp maken

Het bouwrijp maken van een terrein is in eerste instantie een kwestie van slopen van de oude bebouwing. RH_Tech doet dit snel en vakkundig. Met behulp van grondverzetmachines krijgen het maaiveld en de watergangen de gewenste vorm. Het aanleggen van bouwwegen vergt speciale aandacht omdat bouwaannemers met steeds groter en zwaarder materieel bij de bouw moeten kunnen komen. De bowwegen die RH-Tech aanlegt, voldoen aan hoge eisen. Daardoor kunnen de bouwers, maar ook de toekomstige bewoners of ondernemers, de nieuwbow snel en veilig bereiken. Als onderdeel van het bouwrijp maken, verzorgt RH-Tech ook de aanleg van de ondergrondse infrastructuur, zoals riolering, infiltratievoorzieningen, kabels en leidingen.

Woonrijp maken

Ter afronding van een bouwproject verzorgt RH-Tech de ‘aankleding’. Soms beperkt dit zich tot het aanleggen van de definitieve wegverharding en het grondwerk voor de groenvoorziening. Maar desgewenst voert RH-Tech alle infrastructurele werken uit: van aanleg tot en met afwerking van het volledige bouwgebied. In deze laatste fase van het bowproject is vaak sprake van een overgangssituatie. Terwijl er nog wordt gewerkt en nog niet ale voorzieningen op orde zijn, betrekken de eerste beewoners of gebruikers al hun nieuwe onderkomen. RH-Tech zoekt in deze fase actief de communicatie. Een goede afstemming is belangrijk en draagt bij tot wederzijds begrip.